Yüklenicinin iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile taahhüdünü yerine getirememesi halinde kesin teminatı; güncellenerek mi gelir kaydedilir?

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yürütülen sözleşmelerde, ölüm hali hariç olmak üzere Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında sözleşmelerin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların güncellenip güncellenmeyeceği hususunda yaşanan tereddütlere son vermek amacıyla Kamu İhale Kurumu tarafından, 29/01/2020 tarihli ve 2020/DK.D-23 sayılı karar yayımlanmıştır.

Karara (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx) adresinden ulaşmak mümkündür.

 

Bilindiği üzere;

  • 4735 sayılı Kanunun 17’nci maddesi, “Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti” hallerinde uygulanacak hükümleri,
  • 4735 sayılı Kanunun 18’nci maddesi, “Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkûmiyet” hallerinde uygulanacak hükümleri,
  • 4735 sayılı Kanunun “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20’nci maddesi, hangi hallerde idarece sözleşmenin feshedileceğine ilişkin hükümleri,
  • 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi, yüklenicinin mali acz içinde bulunması sebebiyle sözleşmenin feshin, 21 inci maddesi, sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih konularını,
  • Aynı Kanunun 22’nci maddesi ise, sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeleri, kapsamaktadır.

 

Öte yandan, sözleşmenin feshine ilişkin genel düzenlemeleri içeren 22 nci maddesinin gerekçesinde ise; “Teminatlardaki değer kaybını önlemek üzere, sözleşmenin feshi halinde bu teminatların değerinin güncellenmesi gerekli görülmüştür.” denilmektedir.

Anılan kurul kararı ile; 4735 sayılı Kanunun 17 ve 18’inci maddeleri kapsamında 22’nci maddeye yapılan atıf nedeniyle, yüklenicinin iflası ve ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile taahhüdünü yerine getirememesi halinde; ortak girişimler tarafından yerine getirilen taahhütlerde ise, pilot veya koordinatör ortakla ilgili olarak bu durumların ortaya çıkması nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların güncellenmesi gerektiğine, karar verilmiştir.

(Bkz: Kamu İhale Kurumu’nun 2020/DK.D-23 sayılı düzenleyici kurul kararı)