Kamu İhale Kurumu, Korona Virüs (Covıd-19) Nedeniyle, İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında, İkinci Duyurusunu Yayımladı!

Kamu İhale Kurumu, ülkemizde görülen Korona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle,  ihale süreçlerinde bu hastalığın etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ve tereddütlü durumların açıklığa kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilecek iş ve işlemlere yönelik duyuru 31.03.2020 tarihinde yayımladı.

Duyuruya göre;

1) İdareler ihalelerini öncelikle, e-ihale yöntemi kullanarak yapacak,

2)  Elektronik ortamda yapılması mümkün olmayan ihalelerde, teklifler, ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırabilecek, ayrıca ihale işlemlerini kendi adlarına takip etmek üzere vekil/vekiller atayabilecek,

3) Acil olmayan işler dışında, alınan tedbirler nedeniyle önceden ilan edilen ihale tarih ve saatine kadar ihaleye yeterli sayıda teklifin ulaştırılamayacağının ve/veya ihalede rekabet ortamının sağlanamayacağının idarece öngörülmesi halinde; İdarelerce, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihale dokümanı alanların son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilname düzenlenerek, son teklif verme süresi uzatılabilecek,

4) Tekliflerin alınması ve açılması işlemlerinin, ihale mevzuatına göre idarede hazır bulunanlar önünde gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte, Korona Virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda kişiler arası temasın azaltılması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla, ihale komisyonu işlemlerini, elektronik ortamdan veya isteklilerin idarede bulunan ayrı bir odadan takip edecekleri şekilde canlı yayınlanması suretiyle gerçekleştirilebilecek ya da anılan Kurulca önerilen gerekli tedbirleri almak şartıyla büyük bir salonda ilgililerin katılımı ile yürütülebilecek,

5) 4734 sayılı Kanunun sözleşmeye davet başlıklı 42 ve sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu başlıklı 44 üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi koşuluyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun istekli ve idarelere ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama işlemleri de posta/kargo yoluyla yapılabilecek,

6) Acil olmayan işler dışında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi ve bu husustaki belgelendirmeleri de yapması kaydıyla, idarece sözleşmeye davet süresi uzatılabilecektir.

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)