Cumhurbaşkanlığınca, Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Konulu Genelge (2020/5) Yayınlandı!

02 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, COVID-19 salgını çerçevesinde kamu ihale sözleşmeleri, mücbir sebepler kapsamında, tasfiye edilebilecek.

Genelge Neler Getiriyor?

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnalar dahil) ile bu Kanundan istisna düzenlemeler kapsamında yapılan ihaleler neticesinde imzalanan tüm sözleşmeler yararlanabilecek.
  • COVİD-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici ve veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi ve bu durumun belgelendirilmesi koşuluyla yükleniciler başvuru yapabilecek.
  • Başvurular, sözleşmenin tarafı olan idarelere yapılacak.
  • Yüklenicilerce yapılan başvurular,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “ mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek.
  • İdareler, yaptıkları incelemeyi müteakip karar almadan önce, Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesini alacak.
  •   İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan meydana gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecek.

Sonuç ve Değerlendirme:

    Genelgenin, hem işlerin salgın sonrası daha fazla aksamaması hem de olası daha büyük maddi kayıpların önüne geçilmek amacıyla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Ancak; İhale mevzuatında ve sözleşmelerde zaten var olan mücbir sebeplerle ilgili bir hakkın kullanılmasının, Hazine ve Maliye Bakanlığının inisiyatifine bırakılmasının daha önce çıkarılan ve “tasfiye kararnamesi” şeklinde adlandırılan uygulamada olduğu gibi;

  • Zaman kaybına,
  • Eşit muamele ilkesine aykırı,
  • Şeffaflıktan uzak, sübjektif uygulamalara,

Neden olabileceği, değerlendirilmektedir. 

02.04.2020 (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)