Akaryakıtta "Eşel Mobil Sisteme (Hareketli Ölçek )" Bağlı Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Kamu İhale Kurulunun 2018/Dk.D-405 Sayılı Düzenleyici Kurul Kararı Yayımlandı!

Bilindiği üzere;

Kamu İhale Kurulunun 06/05/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı kararı ile;

“Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Uygulama esasları” başlıklı maddelerinde, akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, akaryakıtın ağırlık oranının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için, Özel Tüketim Vergisinde birim başına meydana gelen değişiklik miktarının söz konusu esasların 5 inci maddesine göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği veya kesileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik meydana gelmesi ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkı aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır.” şeklinde,

 17 Mayıs 2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de;

 “17.05.2018 tarihi itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen   akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri satış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz  kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarları kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz  kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış  durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17.05.2018 tarihinde uygulanan  özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.” şeklinde düzenleme yapılmış idi.

Ancak, 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulamasının nasıl olacağına ilişkin açık bir düzenleme yapılmamıştı. Bu durum uyuşmazlıklara neden olmaktaydı.

Kamu İhale Kurulu yukarıda belirtilen sakıncayı gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla; 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için, içerisinde akaryakıt girdisi bulunan ve sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımları ve yapım işleri sözleşmelerinde ÖTV’ye ilişkin değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamalarına ilişkin 25/12/2018 tarihli ve 2018/DK.D-405 sayılı kararını yayımladı.

Kamu İhale Kurulunun 2018/DK.D-405 sayılı kararına göre;

Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabı bu Kararda belirtilen kurallara göre yapılacak,

Bu karar, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için geçerli olacak ve bu dönemde 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararının uygulanmayacak, ancak anılan Bakanlar Kurulu kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararında yer verilen esaslar dikkate alınacak.