Kamu İhale Kurumu Tarafından, Aday veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler ile Ortaklarına İlişkin Bilgilerin EKAP'a Kaydına İlişkin Duyurusu Yayınlandı!

Bilindiği üzere, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri gereğince; İlanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde, aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler EKAP üzerinden temin edilecektir. Dolayısıyla, anılan bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 20 Temmuz 2021 tarihinden başlamak üzere;

  • EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları ile, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerinin, ad, soyad, unvan ve işletme adı ile kimlik numarası bilgilerini, EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemeleri,
  • Anonim şirketlerin (tek ortaklı şirketler hariç), ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenmesi,
  • Yerli aday ve isteklilerin kayıt işlemleri kapsamında kullanılacak olan MERSİS numaralarının, şubeler dahil, eksiksiz şekilde beyan edilerek onaylanması,
  • EKAP’a daha önceden kayıtlı olan yabancı isteklilerin, ortaklar ve ortaklık oranları ile ayrıca yönetimindeki görevlilerin kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin olarak, gerekli belgelerin kendi mevzuatlarındaki karşılıkları esas alınarak ilgili kısımlarının da EKAP’a taranarak yüklenmesi,

Gerekmektedir.