"Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmenin Devri" Konulu Taslak Kanun Teklifi 04 Ocak 2022 Tarihinde TBMM'ne Sunuldu! Detayları Okuyunuz:

AÇIKLAMA;

Bahse konu Torba Yasa Teklifinin 11’nci maddesinde yapılan düzenlemenin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Geçici Madde 5” olarak ilave edilmesi öngörülmektedir.

Ek Fiyat farkı; 01/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla devam eden ve aynı yürürlük tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin tamamlanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamdaki sözleşmelerde fiyat farkı hükümlerinin olup olmadığı aranmayacaktır.

Ancak; kapsama dahil işlerin 01/07/2021 (dahil) ile 31/12/2021 (dahil) tarihleri arasında gerçekleşen kısımlar için varsa verilen fiyat farklarına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecektir.

Devir; Ek fiyat farkı kapsamındaki sözleşmelerin, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilmesi imkânı getirilmiştir. Devir şartlarına kolaylıklar getirilmiş ve teminatın iadesi ile damga vergisi alınmayacağı düzenlenmiştir.

Ek Fiyat Farkı ve Devir konusundaki esas ve usullerin tespiti için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen alımlar için de aynı düzenlemelerin yapılabileceği ifade edilmiştir.     

DEĞERLENDİRME;

Yüksek enflasyonun ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların yol açtığı ağır ekonomik şartlar altında, taahhüt firmaları ile yüklenicilerin korunması bir zorunluluk halini almıştır. Bu nedenle yapılan “Ek Fiyat Farkı ve/veya Sözleşmelerin Devri” konulu taslak düzenlemenin olumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Ancak, bu konudaki beklentilerimizi, fiyat farkı kararnamesinde yapılacak değişiklik taslağı hakkında yayımladığımız videomuzda belirtmiştik.

Sonuç olarak; bahse konu Kanun değişik taslağının ve devamındaki esas ve usullerin ivedilikle yayımlanmasının zaruri olduğu kanaatindeyiz.

NOT: Söz konusu torba yasa düzenleme maddesi aşağıda sunulmuştur.

“MADDE 11- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

GEÇİCİ MADDE 5- Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar ile girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar nedeniyle 1/12/2021 tarihinden önce 4734 say1h Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir.

Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilir. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

Sözleşmenin bu madde kapsamında devredilmesi durumunda birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

4734 sayılı Kanundan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir."  

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)