İhale Mevzuatında 18 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Bilgi Notu

18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle şunlardır;

1) Yapılacak ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda;

  • 01 Ağustos 2022 tarihinden sonra, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerin,
  • 03 Ekim 2022 tarihinden sonra yapılacak tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerin,

elektronik ihale (e-ihale)  yöntemi ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacaktır.

2) İlanı/duyurusu 28/5/2022 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere, Hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde değişiklikler yapılarak; cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderilmiş, uygulanacak yaptırımların yalnızca sözleşmede yer alması ve ihale dokümanının diğer bileşenlerinde bu hususa ilişkin düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise sözleşmede yer alan düzenlemelerin esas alınması gözetilmiştir.

3) İlanı/duyurusu 28/5/2022 tarihi ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere, Kamu İhale Genel Tebliğinin ekinde yer alan ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda değişiklikler yapılarak, aşırı düşük teklif açıklama ve değerlendirme süreçlerinde iyileştirme yapılmıştır.

 (Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)