Yüklenicilere kamu sözleşmelerini tasfiye, devir hakkı ile süre uzatımı getiren düzenleme kanunlaştı.

Kamu ile iş yapan yüklenicilerin uzun zamandır beklediği, tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, tasfiyesini veya devredilmesini öngören düzenlemeyi de içeren, 7161 sayılı  “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Düzenleme ile, Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

4735 sayılı Kanuna eklenen Geçici 4’üncü madde ne getirmektedir?

  • Düzenlemeden, 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devam eden ve imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmiş sözleşme sahibi  yükleniciler yararlanacak. Yani, bu düzenlemeden,  31/8/2018 tarihinden önce imzalanmış,18 Ocak 2019 tarihi itibariyle devam etmekte ve imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmiş sözleşmesi bulunan   yükleniciler yararlanacak.
  • Düzenlemeden yararlanmak isteyen yükleniciler, bu maddenin yürürlüğe girdiği 18 Ocak 2019 tarihinden sonraki 60 gün içinde tasfiye veya devir için idareye (sözleşme makamına)  yazılı olarak başvuracak. (Örnek dilekçeler ektedir.)
  • Yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine idareler, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü  alacak ve  idare de onay verirse  sözleşme  feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.
  • Sözleşmenin devri halinde, sözleşmeyi devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak, ancak devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.
  • Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak.
  • Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek.
  • Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilecek.
  • Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacak.
  • Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak.
  • Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak. (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile irtibata geçiniz.)