HER İHALE İPTAL EDİLEMEZ: İHALE İPTALİNDE TAKDİR YETKİSİ

Kamu İhale Kanunu'nun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmüne yer verilmiştir.

İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de; bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

Takdir hakkının kullanılmasında idarelerin, kamu yararına uygun, şeffaf,  güvenilir, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kanması gerekir. İdareler takdir yetkisini gerekçeli olarak kullanmalıdır keza bu bir zorunluluktur.

Örneğin, itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca verilen düzeltici işlem verilmesine rağmen, İdarenin ihaleye kaldığı yerden devam etmesi gerekirken, KİK kararına rağmen düzeltici işlem yapmak yerine, ihaleyi gerekçesiz olarak iptal etmesi olayına rastlanılmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, objektif ve gerçek kıstaslara bağlı kalınması gerekirken buna uygun olmayan gerekçe ile  İhalenin iptal edilmesi  4734 sayılı Kanun'un ruhuna uygun değildir. Bu tür ihale iptallerinde, usulüne göre  KİK kapsamında İtirazen Şikayet başvurusunda bulunulmalı veya İdari Yargıda dava konusu yapılmalıdır.