4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/(z) Maddesi Kapsamında Yapılacak İstisna Alımı İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir!

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayan ihalelere İSTİSNA ALIMI denilmektedir.  Bu Kanun’un İstisnalar başlıklı 3’ncü maddesinin (z) bendi; “(Ek: 17/01/2019-7161/29 md.) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları,,… Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.” hükmündedir.

Cumhurbaşkanı’nın 806’ncı kararı, 08.03.2019 tarihli ve 30708 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. “Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Düzenlenecek İSEDAK Çok Taraflı Uluslararası Organizasyonların ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar” 1/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Usul ve Esaslar Neler Getiriyor?

 • Bu Usul ve Esaslar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çok taraflı uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik, Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü tarafından yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak olan mal ve hizmet alımlarını kapsayacak.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki her türlü mal ve hizmet alımları doğrudan alım usulüyle temin edilecek. Bu usulle yapılan her türlü mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kanun kapsamında belirlenmiş parasal limitlere tabi olmayacak. Mal ve hizmet alımları kısımlar halinde de yapılabilecek. Alım işlemleri, harcama yetkilisince alım komisyonu kurularak da yapılabilecek.
 • Organizasyon ve toplantı için gerekli ihtiyaçlar tek bir firmadan temin edilebileceği gibi, ihtiyaçların çeşitliliği ve tek yerden tedarik edilememe durumu göz önünde bulundurularak farklı firmalardan da temin edilebilecek.
 • Yapılacak işin büyüklüğü ve organizasyon ve toplantıya kalan zaman dikkate alınarak, alım için gerekli dokümanlardan birini, birkaçını veya hepsini düzenlemek İdarenin takdirinde olacak.
 • Alım komisyonu kurularak temin edilmesinin uygun görüldüğü hallerde, harcama yetkilisi tarafından alımları gerçekleştirmek üzere biri başkan olmak üzere en az üç ve tek sayıda üyeden oluşan alım komisyonu kurulacak.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet atımlarında, sözleşme yapılmasının öngörülmesi halinde en uygun teklif sahibi istekliyle sözleşme yapılacak.
 • Sözleşme imzalanan alımlarda, alıma konu işin yürütülmesi süresince inceleme yapmak ve işin kabule uygun bulunması halinde Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi düzenlemek üzere en az iki kişiden oluşan kontrol teşkilatı kurulabilecek.
 • Teslim alman mal ile yapılan işin muayene ve kabul işlemleri için biri başkan olmak üzere en az üç kişilik komisyon oluşturulacak. Muayene ve kabul komisyonu, piyasa fiyat araştırmasında görevli kişiler ile alım komisyonunda görevlendirilen kişilerle aynı olabilecek ancak kontrol teşkilatında görevlendirilen kişilerle aynı olamayacak.
 • İhtiyaç halinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam tutarın yüzde ellisini aşmayacak şekilde iş artışı yapılabilecek. İş artışlarında ek kesin teminat alınmayabilecek.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Usul ve Esaslar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çok taraflı uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik, Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü tarafından yurtiçinde ve/veya yurtdışında yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak olan mal ve hizmet alımlarını kapsadığı görülmektedir.

Ancak;

 • En uygun teklif; ”Ekonomik olmanın yanında uluslararası temsilin gerektirdiği hizmet kalitesini gözetecek şekilde İdare tarafından uygun görülen istekli fiyat teklifini,” şeklinde tanımlanmıştır. Tanım içerisinde geçen “uluslararası temsilin gerektirdiği hizmet kalitesi” kriteri ifadesinin sınırları belirsiz olup, Usul ve Esasların 5’inci maddesindeki; “kamuoyu denetiminin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.” ilkesine aykırı olduğu,
 • Alımlarda, geçici ve kesin teminatın hangi oranlarda/ miktarlarda alınacağının belirtilmemesi ve iş artışlarında ek kesin teminat alınıp alınmayacağının İdarenin takdirine bırakılmasının haksız rekabet doğurabileceği,
 • İsteklilerin şikâyet başvurusu yapma hakkının bulunmaması nedeniyle, alım sürecinde muhtemel sorunların çözümüne yönelik hangi yöntemin kullanılacağının belirlenmesi gerektiği,
 • Alım için gerekli dokümanlardan birinin, birkaçının veya hepsinin düzenlenmesinin İdarenin takdirinde olmasının haksız rekabet yaratabileceği,
 • Mal ve hizmet alımlarının sadece doğrudan alım usulüyle yapılacak olması ve parasal limitlere tabi olmaması nedeniyle, zaten istisna olan Usul ve Esasları daha da istisna hale getirdiği ve keyfiyet doğuracağı,
 • Sadece sözleşme imzalanan alımlarda kontrol teşkilatı kurulması öngörüldüğünden, sözleşme imzalanmayan alımlarda kontrol işlemlerinin nasıl yapılacağının belirsiz olduğu,

Değerlendirilmektedir.

08.03.2019 (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)