İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte ve Tebliğde Değişiklikler Yapılmıştır

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ’de, 16 Mart 2019 tarih ve 30716 sayılı Resmi Gazete ile aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.

 

1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön yeterlik dokümanının veya ihale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilebilmesi için adına EKAP üzerinden e-imza kullanılarak doküman indirilecek tüzelkişiler ile gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

 

2) Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile  yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde  ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye  yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,”

 

3) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

“İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın EKAP üzerinden  e-imza kullanılarak indirildiği, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.”

 

4) Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

“İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte, ilana yönelik başvuruda bulunabilmek için de istekli olabilecek sıfatını kazanmak zorunlu olduğundan, bu kapsamda dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.”

 

5) Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

“Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,”

 

6) Tebliğin 7’nci maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fıkrasında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

“(4) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli olabilecekler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanın ilana yansımayan hükümlerine ilişkin olarak değişikliklerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

(6) İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında;

a) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda düzenlenen zeyilnamenin ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

b) Zeyilnamenin istekli olabileceklere tebliğini sağlama açısından ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

(7) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına bildirilir.”

 

7) Tebliğin eki Ek-1’de yer alan Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneğinin (2) numaralı dipnotunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

“İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.”

 

8) Tebliğin eki Ek-2’de yer alan İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneğinde ve (2) numaralı dipnotunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

- “dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği”

-İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.”

Değişiklikler neler getirmiştir?

Yapılan değişiklikler sonucu, değişikliklerin yürürlüğe gireceği 01 Haziran 2019 tarihinden itibaren;

  • İdarelerden ihale dokümanı satın alınamayacak,
  • İhale dokümanı ancak EKAP üzerinden ve e-imza kullanılarak indirilecek,
  • EKAP kaydı olmayan gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanı indiremeyecek, şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapamayacak,
  • Şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılırken, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarih, belli istekliler  arasında ihale usulü ile  yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde  ihale dokümanının teslim alındığı tarih, zeyilnameye  yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarih esas alınacak,
  • Yapılan değişiklikler 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girecek, bu tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 18.03.2019

(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)