İHALELERDE YENİ DÜZENLEMELER; YETERLİK BELGELERİ, TEMİNATLAR, SERBEST MUHASEBECİLER, YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMİNE KAYIT, NUMUNELER KAPSAMINDA NELER GETİRİYOR?

İHALE YÖNETMELİKLERİNDE VE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRİYOR?

İhale Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde, 13 Haziran 2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazete ile Kısmi değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler, 23.06.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRMİŞTİR?

1) Değişiklikler, 23 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir ve ilanı veya duyurusu bu tarih ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanacaktır.

 

2) 18 Ocak 2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun uyarınca, 18 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesindeki değişikliklere bağlı olarak; ihalelerde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak ihale konusu iş ile ilgili cironun aranabilmesi ve ihale konusu iş ile ilgili cironun standart formlar ile tevsiki mümkün hale getirilmiştir.

 

3) İhalelerde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak ihale konusu iş ile ilgili cironun aranabilmesi kapsamında; yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan yapım işleri ihalelerinde, iş hacmini gösteren yeterlik kriteri olarak yalnızca yapım işleri ile ilgili cironun aranabilmesi hususunda idarelere ihale dokümanında düzenleme yapabilme yetkisi verilmiştir. Ancak, bu ihalelerde, isteklinin yapım işleri ile ilgili ciro için istenen oranı tek başına sağlayamaması halinde, toplam cironun da belirli oranda dikkate alınabilmesi imkânı getirilmiştir.

 

4) Ayrıca, Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen işler dışında yurtdışından elde edilen iş deneyim belgelerinden, sadece iş bitirme belgelerinin ihalelerde kullanılabileceği düzenlenmiştir. Söz konusu belgeler, sadece belge sahipleri tarafından veya belge sahibi şirketin pay çoğunluğuna sahip şirket tarafından kullanılabilecektir. Bu belgelerin, ortak girişimlerde kullanması halinde, belgeyi kullanan ortak tarafından ortaklık oranınca geçici ve kesin teminat sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

 

5) Danıştay Sekizinci ve Onüçüncü Daireleri Müşterek Kurulunca verilen karar uyarınca kamu ihale mevzuatında serbest muhasebeciler için tanınan belge düzenleme/ onama gibi yetkileri kaldırılmıştır. Yani 23 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde serbest muhasebeciler, ihale mevzuatının öngördüğü yetkileri kullanamayacaktır.

 

6) Mevzuatı gereği ruhsata tabi işlerin ihalelerine katılan aday ve istekliler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine kayıtlı olma zorunluluğu getirilmiştir.

 

7) Mal alımı ihalelerinde şahit numune isteme, sunma, numunelerin Kamu İhale Kurumu ve Yargı Organlarına gönderilmesi ve değerlendirme işlemlerine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

Yapılan değişikliklerin; uygulamada karşılaşılan sorunlar, tarafımızdan kaleme alınan ve çeşitli dergilerde yayınlanan makaleler ile yargı kararları kapsamında yapıldığı, değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

  • Mal alımı ihalelerinde şahit numune isteme, gerektiğinde Kamu İhale Kurumu ve Yargı Organlarına sunma ve değerlendirme işlemlerine ilişkin yapılan ayrıntılı düzenlemelerin, ihale sürecinde yaşanan sorunları asgari düzeye indireceği,
  •  Mevzuatı gereği ruhsata tabi işlerin ihalelerine katılan aday ve istekliler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine kayıtlı olma zorunluluğu getirilmesi ile daha deneyimli ve kurumsal firmaların bu tür ihalelere katılacağı,
  • 23 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde serbest muhasebecilerin, ihale mevzuatının öngördüğü yetkileri kullanamayacak olmaları ve bu işlerin belli donanıma sahip kişilerce yapılacak olması  nedeniyle, belge düzenleme/onama konusunda yaşanan sorunların azalacağı,
  • Yurtdışından elde edilen iş bitirme belgelerinin ihalelerde kullanımına yönelik düzenlemenin ayrıntılı olarak yapılmasının olumlu olduğu,

Değerlendirilmektedir. (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.) 14.06.2019