Tasfiye, Süre Uzatımı ve Sözleşme Devri Kapsamında Yapılan Düzenleyici Kurul Kararları Yayınlandı!

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen Geçici 4’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin olarak;

 • Anılan Kanun maddesi uyarınca başvuru yapılmış olmasının, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olup olmadığı,
 • Yükleniciler hakkında gecikme cezası uygulamasının ne şekilde olacağı ve idarece yüklenicinin talebinin uygun görülmemesi durumunda yasaklamaya ilişkin sürenin hangi tarihte başlayacağı,
 • Yükleniciye süre uzatımı verilmesinin, kendiliğinden fiyat farkı verilmesi sonucunu doğurup doğurmayacağı,
 • Sözleşmelerin devir şeklinin ne şekilde olacağı,
 • Sözleşmenin devredilmesi durumunda, yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kapsamındaki üç yıllık devir yasağının uygulanıp uygulanmayacağı,
 • Sözleşme devir ve fesihlerinin, ihalelerde fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,
 • Süre uzatımı verilmesi halinde bu sürenin hangi tarihten itibaren verileceği,

Hususlarında, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi maksadıyla, Kamu İhale Kurumu tarafından; 4/4/2019 tarihli ve 2019/DK.D-71 sayılı, 22/4/2019 tarihli ve 2019/DK.D-79 sayılı,  8/8/2019 tarihli ve 2019/DK.D-171 sayılı Kurul kararları yayımlanmıştır.

KAMU İHALE KURULU KARARLARI NE GETİRMİŞTİR?

Anılan Kurul kararları ile;

 • -4735 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesi uyarınca yüklenicinin yazılı talebine ilişkin idarenin onayının bulunmadığı aşamada ifa güçlüğü ya da imkânsızlığı halinin tespitinin henüz yapılmamış olduğu dikkate alındığında, idarenin onayına kadar geçecek sürede yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği,
 • - İdarenin onayına kadar geçecek sürede, yüklenicinin Geçici 4’üncü maddeden kaynaklanan hakkını saklı tutarak sözleşme konusu işi yerine getirmeye devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda; bu süre içerisinde taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen veya işi süresinde bitirmeyen yüklenici hakkında gecikme cezası uygulanabilmesi mümkün olmakla birlikte, idarenin yüklenicinin yazılı talebine ilişkin onayı ile gecikme cezası uygulamasına yönelik işlemlerin hukukî dayanağı ortadan kalkacağından, bu sürede uygulanan gecikme cezasının idarenin onayından sonra yükleniciye iade edilmesi gerektiği,
 • -İdarece yüklenicinin yazılı talebinin uygun görülmeyerek onaylanmaması ve gecikme cezası uygulanan ihtarlı sürenin, idarenin onaylamama işleminden önce sona ermesi durumunda, yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın; idarenin onaylamama işleminin tesis edildiği tarihte tespit edilmiş olacağı, bu durumda; yasaklamaya ilişkin sürenin başlangıcına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.4 maddesinin de göz önünde bulundurulması gerektiği,-18/01/2019 tarihinden önce, yükleniciye taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi nedeniyle gecikme cezası uygulanan ihtarlı süre verilmesi halinde, idarece yüklenicinin yazılı talebi uygun görülerek onay verilse dahi 18/01/2019 tarihine kadar uygulanan gecikme cezasının yükleniciye iade edilemeyeceği,
 • -18/01/2019 tarihinden önce sözleşmenin feshedilmiş olması halinde; yüklenicinin Geçici 4’üncü madde ile getirilen hakkı kullanamayacağı,
 • -İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinin, tek başına fiyat farkı hesaplanması sonucunu doğurmayacağı,
 • -4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirilecek devirlerin geçerlilik şeklinin, devredilecek sözleşmenin ihale dokümanında öngörülen geçerlilik şekline tabi olduğu,
 • -Madde kapsamında devir gerçekleştiren yüklenici hakkında, bu devir işleminden dolayı, aynı Kanunun 16’ncı maddesinde öngörülen 3 yıllık devir yasağının uygulanmayacağı,
 • -Madde kapsamında gerçekleştirilen devir ve fesihlerin fiyat dışı unsur puanlamasında kullanılan kalite nitelik puanı hesabında dikkate alınmayacağı, -Madde kapsamında uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren hesaplanmasının gerektiği,

Düzenlenmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kamu İhale Kurulu kararlarının, gerek İdarelerin gerekse yüklenicilerin uygulamada yaşadıkları tereddütlerin bir kısmını ortadan kaldıracağı muhakkaktır. Ancak;

 • 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin tasfiyeye ilişkin süresinin dolması, başvuruların İdarelerce ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca büyük oranda uygun bulunmaması nedeniyle, zaman ve mali kayba uğrayan yükleniciler nezdinde Kamu İhale Kurulu kararlarının artık çok da önem arz etmediği,
 • Tasfiye yapılmasındaki işlemlerdeki belirsizliklerin hala giderilmediği,

değerlendirilmektedir.

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)