Alternatif Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir Mi?

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin Kahramanmaraş Fatmalı Belediyesi tarafından 29.11.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Fatmalı (Kahramanmaraş) Kanalizasyon inşaatı" ihalesine katıldığı ve şirketin teklif mektubunun şirket müdürü Ayşegül E… tarafından imzalandığı, aynı ihaleye Neşet Haki Ö… isimli bir başka isteklinin de katıldığı ve söz konusu isteklinin teklif mektubunun da vekil sıfatıyla yine Ayşegül E… tarafından imzalandığı, davacı şirket tarafından sunulan teklif mektubunun içeriğinde 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde yer alan belgeleri ihalenin üzerlerinde kalması halinde sözleşme imzalaması aşamasından önce idareye sunacaklarının taahhüt edildiği ve "4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz." şeklinde bir ifadenin geçtiği, bunun üzerine idare tarafından her iki isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçici teminatı irat kaydedilerek haklarında yasaklama işlemlerine başlandığı, daha sonra da ödenek yetersizliği gerekçesiyle söz konusu ihalenin iptal edildiği, davacı şirket tarafından 02.03.2012 tarihli dilekçe ile KİK'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kurul tarafından yapılan inceleme üzerine 26.03.2012 tarih ve 2012/UY.1-1428 sayılı kararla; geçici teminatın irat kaydedilmesi ve 4734 sayılı Kanun'un 17. maddesinin (d) bendi uyarınca yasaklama işlemlerine başlanılması yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddedildiği, ödenek yetersizliği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi yönünden ise başvurunun görev yönünden reddedildiği, bunun üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 4734 sayılı Kanun'un 17. ve 58. maddelerinde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek yasak fiil veya davranışlarda bulunan kişilerin ihaleden yasaklanmaları yanında geçici teminatlarının da irat kaydedileceğine yönelik bir kurala yer verilmediği; aynı Kanun'un 10. maddesi açısından bakıldığında ise, 17. maddeye aykırılık durumunun taahhüt kapsamında sunulacak belgeler arasında YİUY'nde sayılmadığı; davacı şirket tarafından sunulan teklif mektubunun içeriğinde geçen beyanın "taahhütnameye aykırılık" kavramı kapsamında değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından, davacı şirketin geçici teminatının gelir kaydedilmesine yönelik olarak tesis edilen işleme karşı davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine yönelik Kurul kararında ve Mahkemece bu kısma ilişkin ret yönünde verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır. (Bkz: Danıştay 13. Dairesi’nin 20.12.2013 tarihli ve E:2013/2517, K:2013/3853 sayılı kararı)

Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.